Algemene Voorwaarden: Het Reizende Verhaal

ē Eindgebruiker/gebruiker/koper/afnemer/deelnemer: iemand die meedoet aan Het Reizende Verhaal

Artikel 1: Toepasselijkheid van voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Het Reizende Verhaal zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het product/concept Het Reizende Verhaal, die tussen Het Reizende Verhaal en de deelnemer/koper wordt afgesloten met betrekking tot het verlenen van de dienst/product die samenvalt met het gehele doorgeefconcept Het Reizende Verhaal en de daarbij ontwikkelde programmatuur.

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de programmatuur en de documentatie berusten bij Het Reizende Verhaal. Het Reizende Verhaal verleent aan de deelnemer/koper een dienst in de vorm van een voorafgesteld product/concept zijnde fysiek gedeelte met cd-rom tegen betaling van een door Het Reizende Verhaal vastgesteld tarief.

1) Het is de gebruiker/afnemer/koper niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 3: Privacy
Het Reizende Verhaal zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verschaffen. Het Reizende Verhaal behoudt het recht deze persoonlijke gegevens te gebruiken voor eigen gebruik.

Artikel 4: Copyright
1) Elke deelnemer aan Het Reizende Verhaal kan geen rechten ontlenen aan een ingezonden verhaal verstuurd naar Het Reizende Verhaal. Het Reizende Verhaal neemt geen verantwoordelijkheid inzake de inhoud van een ingezonden verhaal.

2) Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden vervallen alle rechten, (copyrights e.d.) op een ingezonden verhaal. Het Reizende Verhaal behoudt alle recht om verhalen zonder opgaaf van reden niet te plaatsen, te weigeren, of aan te passen, dit ter bescherming van gebruikers, deelnemers, lezers.

Artikel 5: Copyright
Elke deelnemer/koper van Het Reizende Verhaal doet afstand van het copyright, kopierecht of andere rechten die verbonden kunnen worden aan het eigen verhaal.
Het Reizende Verhaal beroept zich op het recht bij verhalen die kwetsen, discrimineren of anderzijds, deze aan te passen of buiten te sluiten.

Artikel 6: Publicatie
Publicatie van het ingezonden verhaal zal geschieden onder de groep waaronder het Het Reizende Verhaal is rondgegaan. Ieder van deze groep kan tegen een vastgesteld tarief beschikken over de ingezonden verhalen van die groep. Voor bescherming van het ingezonden verhaal liggen de rechten bij Het Reizende Verhaal zodat geen aanspraak gemaakt kan worden op copyrights of andere rechten. Dit ter bescherming van de schrijver en voorkoming van misbruik.

Artikel 7: Openbare publicatie
Mits anders aangegeven, dan artikel 5; zoals de ĎBest ofí van Het Reizende Verhaal waar gevraagd wordt of het verhaal openbaar beschikbaar gesteld mag worden, zal Het Reizende Verhaal zonder deze toestemming het verhaal niet openbaar publiceren.

Artikel 8: Verveelvoudigen
Het is de deelnemer/koperniet toegestaan de programmatuur zonder toestemming te kopiŽren of te verveelvoudigen om zichzelf hiermee te verrijken.

Artikel 9: Inname
Het Reizende Verhaal behoudt het recht om over te gaan tot inname van Het Reizende Verhaal als zij daartoe vermoedt er misbruik gemaakt wordt van de goede bedoelingen die gepaard gaan bij Het Reizende Verhaal.
Artikel 10: Aansprakelijk en reclamatie 1) Het Reizende Verhaal is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de programmatuur. Mocht Het Reizende Verhaal toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de licentie vergoeding van de betreffende Programmatuur van Het Reizende Verhaal.

2) De afnemer/gebruiker vrijwaart Het Reizende Verhaal ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade op welke wijze dan ook ontstaan.

3) Reclamaties op mancoleveringen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst, of na ontvangst, of na uitblijven van ontvangst op de overeengekomen datum, bij Het Reizende Verhaal te worden ingediend. Indien een reclamatie gegrond wordt beoordeeld ontvangt de afnemer/koper onverwijld het mankerende materiaal.

Algemene voorwaarden (2)

Het Reizende Verhaal is een gedeponeerd merk. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Misbruik wordt bestraft.

Copyright: Het Reizende Verhaal 2005
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Reizende Verhaal zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer Ėnog ingevuld-- en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.HetReizendeVerhaal.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Reizende Verhaal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Reizende Verhaal ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Het Reizende Verhaal zijn vrijblijvend en Het Reizende Verhaal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Reizende Verhaal. Het Reizende Verhaal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Reizende Verhaal dit mee binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten (zoals cd-rom, special edition e.a.) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft, waarbij wij tevens vaststellen dat u bestel gerechtigd bent.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na het ontvangen van de factuur. Deze datum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Het Reizende Verhaal.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Het Reizende Verhaal bent u een bedrag van tweeŽntwintig euro en negenenzestig eurocent (Ä 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Het Reizende Verhaal haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Het Reizende Verhaal om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Reizende Verhaal gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Het Reizende Verhaal.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Het Reizende Verhaal opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Reizende Verhaal verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Het Reizende Verhaal geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Het Reizende Verhaal garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Reizende Verhaal daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Reizende Verhaal de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Het Reizende Verhaal te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Reizende Verhaal, dan wel tussen Het Reizende Verhaal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Reizende Verhaal, is Het Reizende Verhaal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Reizende Verhaal.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Reizende Verhaal in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Reizende Verhaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Reizende Verhaal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Het Reizende Verhaal schriftelijk opgave doet van een adres, is Het Reizende Verhaal gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Het Reizende Verhaal schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Het Reizende Verhaal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Reizende Verhaal deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Reizende Verhaal in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Reizende Verhaal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Het Reizende Verhaal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12: Copyright
1) Elke deelnemer aan Het Reizende Verhaal kan geen rechten (copyright) ontlenen aan een ingezonden verhaal verstuurd naar Het Reizende Verhaal. Het Reizende Verhaal neemt geen verantwoordelijkheid inzake de inhoud van een ingezonden verhaal.